เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา

พญ.เขมวรรณ เวทย์ไวกูณฐ์

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
• แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย

วุฒิบัตร
• สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย

PATIENT’S STORY

APPOINTMENT